چه خبر از بازار

ماه و روزفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
1بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵
2
3بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵
4بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
5بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
6بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
7بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
8بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵
9بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
10بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
11بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
12بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
13بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
14بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
15بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
16بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
17بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵
18بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
19بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
20بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
21بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
22بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
23بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
24بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
25بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
26بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
27بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
28بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
29بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
30بازار پلیمر و پتروشیمی دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵بازار پلیمر و پتروشیمی یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
31بازار پلیمر و پتروشیمی سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵