• الکتریسیته

  کاربرد پلیمر در الکتریسیته


  محصولات ساخته شده از پليمرها نارسانا بوده ومقاومت زيادی در برابر عبور جريان الكتريسيته از خود نشان می دهند. به همين دليل ازوبرای مثال از پليمرهابرای عايق كاری كابلهای انتقال الكتريسته، صفحات انتقال الكتريسيته و روكش باطريهااستفاده مي شود، اما در بعضي موارد همين مقاومت زياد در مقابل عبور جريان الكتريسيته باعث ذخيره شدن الكتريسيته می گردد كه مجموعه ای از مشكلات ناخواسته رابه دنبال دارد.

  مثلاً ايجاد الكتريسيته ساكن در خود تسمه ها و جعبه های حفاظ دستگاهای الكتريكی، كف پوشها، البسه وغيره كه باعث توليد جرقه الكتريكی می شود و دربعضی موارد ايجاد آتش سوزی می كند . در اين گونه موارد، هدايت الكتريسيته به محيط اطراف مورد نياز است.

  با توسعه وتوليد بيشتر اين نوع پليمرها در سالهای اخيراستفاده از آنها در زمينه های گوناگون نيز افزايش يافته است برای مثال در  تابلوهای برق، دستگاهای مصرف انرژی و موتورهای مكانيكی وقسمتهای الكتريكی اتومبيل ها از اين پليمرها استفاده می شود . يكی از روشهای رسانا ساختن پليمرها امتزاج آنها با موادرسانای الكتريسيته است.
   
  موادی كه جهت امتزاج با موادپليمری مورد استفاده قرار می گيرند عبارت اند از: 


  دوده رسانا، پودر رسانا،پودر فلزات، الياف شيشه  و...
   
  فلزات آلیميزان رسانندگی الكتريكی پليمرهايی كه از طريق امتزاج با مواد پيش گفته، رسانا شده اند حد ومرزی دارد كه بيش از آن امکان پذير نيست. علاوه بر آن مصرف بيش از حد اين مواد در پليمر باعث تخريب وتغييرات بسيار زياد خواص فيزيكی و مكانيكی خود پليمر می گردد.از اين رو جهت رفع اين گونه نواقص، خواص رسانش الكتريكی را می توان به طور مستقيم در خود پليمرها به وجود آورد.
   
  اگر از يك زنجير پليمری دارای پيوند π كه لايه های والانس مولكولهايی آن تكميل شده است يك الکترون برداشته شود (اكسايش)، يا به آن يك الكترون اضافه گردد(كاهش )، در آن صورت با ايجاد يك آرايش مناسب شبيه به فلزات می توان خاصيت رسانش الكتريكی را در آن ايجاد كرد .پليمرهايی كه به اين ترتيب رسانای جريان الكتريسيته شده اند را فلزات آلی نيز می نامند.