• پلی آمیدها

    از ویژگی‌های کلیدی پلی‌آمیدها می توان از توازن سفتی/ چقرمگی عالی، استحکام مکانیکی بالا، پایداری حرارتی خیلی خوب، خواص ضد شعله عالی، خواص الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و فرایند پذیری خوب نام برد که استفاده این بسپار را در صنایع اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، مبلمان اداری و خانگی، وسایل خانگی، وسایل ساختمانی و ... میسر ساخته است .

    Polyamide

    A polyamide is a macromolecule with repeating units linked by amide bonds.They can occur both naturally and artificially. Examples of naturally occuring polyamides are proteins, such aswool and silk. Artificially made polyamides can be made through step-growth polymerization or solid-phase synthesis, examples being nylons, aramids, and sodium poly(aspartate). Synthetic polyamides are commonly used in textiles, automotives, carpet and sportswear due to their extreme durability and strength.