• اصطلاحات بین المللی حمل و نقل (اینکوترمز)

  CR 

  یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

  فرم (SD ( Supplier Declaration 

  سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

  فرم (MD(Manufacturer Declaration

  اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

  گواهی (SFR ( Statement For Registration

  گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

  اصطلاحات اینکوترمز international commercial term

  EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . )
  Fca تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ
  Fas تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
  FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ
  Cfr ارزش و کرایه حمل تا مقصد
  Cif ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد
  Cpt تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
  Cip تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد
  DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )
  DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد )
  DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد )
  DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
  DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

  اعتبار نامه (L/C) یا ( latter of credit)

  فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانک دیگری را که بانک ذینفع یا کارگزار نام دارد مجاز می دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید .
  بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند .
  اعتبار نامه قابل معامله نمی باشد .


  برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange )

  برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .


  فاینانس ( Finance )

  در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد . این موسسات را فاینانس مالی می گویند .

  کنوانسیون های حمل و نقل 

  ۱ – کنوانسیون CMR 
  این کنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .
  2 – کنوانسیون TIR 
  این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .
  3 – کنوانسیون کوتیف COTIF 
  این کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

  P/I: Proforma Invoice
  پيش فاكتور: شامل اطلاعات خريدار و فروشنده و کلیه شرایط كالاي مورد معامله و توافقات طرفين معامله
  S/C: Sales Confirmation, Order Confirmation
  تأييديه فروش, تأييديه سفارش
  U/P: Unit Price
  قيمت واحد كالا
  P/O: Purchase Order
  سفارش خريد
  F.B/L: Fiata Bill of Lading
  بارنامه فياتا = بارنامه حمل تركيبي/ مركب فياتا
  CY/CY: Container Yard / Container Yard
  با قيد اين عبارت در بارنامه هزينه تحويل كالا از بندر مبدأ و همچنين بارگيري كالا به كانتينردر كشور مبدأ و هزينه هاي تخليه از كشتي در كشور مقصد به عهده فروشنده یا Forwarder و يا حمل كننده ) است.
  T .T: Telegraphic Transfer
  انتقال تلگرافي پول
  C.V: CIF Value
  قيمت كالا در گمرك = قيمت كالا + كرايه حمل از مبدأ تا مقصد +هزینه بيمه باربری
  QTY: Quantity
  كميت = تعداد كالا
  C.O.I: Certificate of Inspection
  گواهي بازرسي کیفی کالا
  P.S.I: Pre Shipment Inspection
  بازرسي پيش از حمل كالا
  C.M.R: Convention Merchandise Routier
  راه­نامه : سند غير قابل انتقال و غیر معامله می باشد که در در حمل های زمینی استفاده می گردد.
  V.O.C: Verification of Conformity
  گواهی تطابق کالا
  C.A.D: Cash against Document
  پول نقد در برابر ارائه سند
  P.B.G: Performance Bank Guarantee
  ضمانتنامه حسن انجام كار
  A.P.G: Advanced Payment Guarantee
  ضمانتنامه پيش پرداخت
  F.C.L: Full Container Load
  بارگيري کامل كانتينر
  L.C.L: Less/Low Container Load
  بارگيري كانتينر به طوري كه فضاي خالي در كانتينر باشد.
  C.P.M: Critical Path Method
  روش مسيربحرانی
  C.F.S: Container Freight Station
  محل نگهداري كانتينرها
  F.O.C: Free of Charge
  بدون هزينه - مجانی