• پتروشیمی رازی

  مجتمع پتروشیمی  رازی  یکی از مهمترین کارخانه‌های تولید کودهای ازته و فسفاته و مواد شیمیایی کشور می‌باشد.

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 100 هکتار

  سال تأسیس : 1344

  مالکیت :

  • گوبرفاریقالاری ترک آمونیم 81/47% ،
  • سهامی بازرگانی و محصولات پتروشیمی گاز انرژی آسیا 91/23% ،
  • سایر سهامداران 28/28%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اسید سولفوریک (واحد 1و2)

  313 × 2

  گوگرد مایع

  SIM – CHEM

  1356

  اسید فسفریک

  255

  اسید سولفوریک و خاک فسفات

  PRAYON

  1349

  DAP (واحد 1)

  210

  اسید فسفریک و آمونیاک

  T.V.A

  1349

  DAP (واحد 2)

  240

  اسید فسفریک و آمونیاک

  STAMICARBON

  1369

  اوره

  594

  آمونیاک و دی اکسید کربن

  H.F.T + STAMICARBON

  1369

  آمونیاک (واحد 1)

  330

  گاز طبیعی

  KELIOGG

  1349

  آمونیاک (واحد 2)

  330

  گاز طبیعی

  KELIOGG

  1356

  آمونیاک (واحد 3)

  5/676

  گاز طبیعی و هیدروژن

  AMMONIA CASSALE

  1386

  گوگرد

  7/538

  گاز ترش

  PALPHPARSONS

  1349

  کاربردهای اصلی محصولات

  آمونیاک : تولید کودهای شمیایی و سیال مبرد

  اوره : کوره شیمیایی، رزین اوره فرم آلدئید و ملامین

  گوگرد : تولید اسید سولفوریک و مواد اولیه تولید ترکیبات گوگردی

  اسید سولفوریک : کاربرد در صنایع شیمیایی و تولید اسید فسفریک

  دی آمونیوم فسفات : کود شیمیایی

  اسید فسفریک : تولید کود دی آمونیوم فسفات و مصارف صنعتی

  خوراک ورودی به مجتمع

  میلیون مترمکعب در سال

  محل تأمین

  گاز ترش

  1695

  چاه های گاز ترش مسجد سلیمان

  گاز طبیعی

  1173

  شرکت ملی گاز ایران

  شامل خوراک و سوخت می باشد.

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اسید فسفریک

  120

  شرکت آریا فسفریک – واردات

  هیدروژن (آمونیاک 3)

  90

  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

   

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001

  www.razip.com