• قالب گیری چرخشی

  قالب گیری چرخشی با دیگر روش های تغییر شکل متفاوت است، تفاوت از این جهت که مراحل اعمال حرارت، ذوب، شکل دهی و خنک شدن بعد از قرارگیری پلیمر در قالب انجام می گردد در نتیجه هیچ گونه فشار خارجی در حین شکل دهی وارد نمی شود.

  قالب گیری چرخشی

  نگاه کلی

  قالب گیری چرخشی با دیگر روش های تغییر شکل متفاوت است، تفاوت از این جهت که مراحل اعمال حرارت، ذوب، شکل دهی و خنک شدن بعد از قرارگیری پلیمر در قالب انجام می گردد در نتیجه هیچ گونه فشار خارجی در حین شکل دهی وارد نمی شود.

  این مسئله مزایای زیر را در بر دارد:

  • تولید اقتصادی محصولات با ابعاد بزرگ
  • حداقل محدودیت های طراحی
  • محصولات عاری از فشار
  • عدم وجود درز جوشکاری
  • هزینه نسبتا پایین قالب

   

  فرایند

  فرایند قالب گیری چرخشی به چهار عملیات تقسیم می شود.

  بارگیری قالب

  مقدار مشخصی از پودر پلیمر که از قبل تعیین شده درون قالب ریخته می شود. پس از بارگیری، قالب بسته شده، قفل می شود و درون کوره قرار می گیرد. پودر را می توان طوری فرمول بندی کرد که رنگ مورد نظر را داشته باشد.

   حرارت و هم جوشی

  زمانی که قالب درون کوره قرار گرفت، قالب حول دو محور چرخیده و پودر را تکان می دهد- این فرایند فرایند گریز از مرکز نیست سرعت چرخش نسبتا آرام است، کم تر از 20 rev/min کوره ها از طریق هم رفت، انتقال و در بعضی موارد تابش گرم می شوند. همانطور که قالب گرم می شود، پودر شروع به ذوب کرده و به دیواره های داخلی قالب می چسبد. همانطور که پودر ذوب می شود، به مرور یک روکش هموار روی کل سطح تشکیل می دهد.

  خنک کردن

  زمانی که پلیمر به اندازه کافی محکم شد، قالب از طریق هوا، آب و یا ترکیبی از هر دو خنک می شود. پلیمر به شکل مورد نظر جامد می شود.

  تخلیه/ خروج از قالب

  زمانی که پلیمر به اندازه کافی خنک شد تا بتواند شکل خود را حفظ کرده و بتوان به راحتی با آن کار کرد، قالب باز می شود و محصول خارج می گردد. در این زمان دوباره می توان درون قالب پودر ریخت و چرخه را دوباره تکرار کرد.

  مواد اولیه مورد استفاده

  • Polyethylene (LowDensity)LDPE,LLDPE
  • Polypropylene PP 
  • Ethylene Vinyl Acetate EVA
  • Polyvinyl Chloride PVC

  محصولات تولیدی رایج

  • جایگاه های بازرسی چاه
  • تانک آب باران
  • چارچوب های سطوح لغزنده
  • تانک های سوخت دیزل
  • خانه های بازی کودکان
  • شی راهنمایی رانندگی مخروطی شکل
  • قایق و کایاک
  • پالت