• آزمون جریان مذاب

  این آزمون سرعت جریان مذاب (MFR) و سرعت حجمی مذاب (MVR) را برای یک پلیمر مذاب اندازه می گیرد. این مقادیر بسته به نوع ماده در دما و با اعمال وزنه های خاص اندازه گیری می شوند.

  آزمون جریان مذاب

  این آزمون سرعت جریان مذاب (MFR) و سرعت حجمی مذاب (MVR) را برای یک پلیمر مذاب اندازه می گیرد. این مقادیر بسته به نوع ماده در دما و با اعمال وزنه های خاص اندازه گیری می شوند.

  سیستم آزمون شامل:

  • یک استوانه حرارتی با پیچ قابل برداشته شدن در یک انتها
  • کنترل دمای استوانه
  • یک پیستون برای درون استوانه

  Instron – CEAST

  ماژول آزمون جریان مذاب

  موارد اختیاری شامل:

  • وزنه هایی  برای اعمال وزن های مختلف
  • یک کد کننده برای اندازه گیری انحراف پیستون (برای اندازه گیری MVR لازم است)
  • یک توپی برای سر استوانه که مواد تینری را درون آن نگه دارد تا آزمون آغاز شود
  • یک بالا برنده وزنه برای اعمال چند وزنه در ابتدای آزمون

  بسته نرم  افزار کنترل و آنالیز داده برای:

  • ورود پارامترهای آزمون
  • کنترل دستگاه
  • اندازه گیری مقادیر MFR و MVR
  • آنالیز داده

  انواع آزمون

  •     g/10min )MFRسرعت جریان مذاب
  • MVR – سرعت حجمی مذاب
  • تست های چند وزنه ای – 2-5 وزنه حین مراحلی از آزمون اعمال می شوند.

  Instron - CEAST

  آزمون جریان مذاب با چند وزنه

  کاربردهای رایج

  • تامین کننده های مواد خام

  o       تست QC مواد تولید شده

  o       تست R&D برای مواد جدید

  • قالب گیری پلیمری

  o       بررسی مواد در هنگام تحویل

  مرحله چرخه عمر

  • مواد خام
  • پالت های پلاستیکی

  انواع کاربران

  • توسعه دهنده محصولات
  • کنترل کیفی
  • سرویس های آزمایشگاهی
  • تحقیق
  • آموزش

  استاندارد های مورد استفاده

  • ISO 1133
  • ASTM D1238