• ازمون برخورد – برج سقوط

  ازمون برخورد برج سقوط

  از برج سقوط برای اندازه گیری انرژی جذب شده توسط یک نمونه یا اعمال یک مقدار مشخص آسیب به یک قطعه با سرعت برخورد 1 تا 24 متر بر ثانیه استفاده می شود.

  سیستم آزمون شامل بخش های زیر می شود:

  • یک قطعه در حال سقوط هدایت شونده توسط ستون
  • سنسور بار (tup) همراه با یک میله متناسب با کاربرد مورد نظر
  • یک گیره نگه دارنده قطعات
  • یک "پرچم" برای اندازه گیری سرعت و راه اندازی سیستم جمع اوری اطلاعات 
  • سیستم دریافت اطلاعات(DAS) با بیش از 50,000 نقطه در درجه های دریافتی در محدوده 2MHz
  • بسته نرم افزار کنترل و آنالیز اطلاعات برای:

  o        جمع آوری داده برای DAS

  o        وارد کردن پارامتر های ازمون به جهت یک روش آزمایشی

  o       کنترل دستگاه      

  o        انجام محاسبات     

  o        آنالیز داده ها

  Instron - CEAST 9350, 1800J and 24m/s برج سقوط

  موارد انتخابی شامل:

  • یک محفظه محیطی
  • دستگاه ضد بازگشت برای گرفتن قطعه پس از برخورد
  • سیستم اتوماسیون برای تست یک سری قطعه

  انواع آزمون

  • آزمون سوراخ کردن
  • CAI- آزمون پرس بعد از برخورد
  • ازمون لوله           
  • برخورد کششی
  • آزمون اجزاء

  کاربردهای رایج

  • آزمون برخورد مواد PVC وینیل
  • مقاومت در برابر شکستن سپر اتومبیل
  • آزمون تجهیزات محافظ شخصی
  • مقاومت برخورد لوله ها و قطعات ترموپلاست
  • آزمون برخورد ظروف نگه داری پلاستیکی
  • مقاومت پارگی و سوراخ شدن فیلم های پلاستیکی
  • مقاومت برخورد کیسه های شیر

  مرحله چرخه عمر

  • مواد خام
  • محصولات نیمه پایان یافته و پایان یافته
  • آزمون اجزاء

  نوع کاربر

  • توسعه دهنده محصولات
  • کنترل کیفی
  • سرویس های آزمایشی
  • تحقیقات
  • آموزش

  استانداردهای مورد استفاده

  • ISO 6603-2
  • ISO 7628
  • ISO 7765
  • -2 ISO 8256
  • ASTM D7136/M
  • ASTM D1709
  • ASTM D2444
  • ASTM D3763
  • EN 397
  • EN 812
  • Airbus AITM 1.0010
  • PR EN 6038
  • استاندارد های ویژه صنعتی/مشتری