• آزمون برخورد – آونگ

  آزمایشگر آونگ مقاومت برخورد نمونه ها را در ساختارهای متفاوت استاندارد می آزماید.

  آزمون برخورد آونگ

  آزمایشگر آونگ مقاومت برخورد نمونه ها را در ساختارهای متفاوت استاندارد می آزماید.

  سیستم آزمون شامل:

  • یک چکش در حال نوسان (آونگ)
  • یک چارچوب سخت برای پشتیبانی از چکش
  • یک سیستم اندازه گیری زاویه ای برای اندازه گیری انرژی جذب شده
  • یک گیره برای نگه داری قطعه

  موارد انتخابی شامل:

  • یک محفظه تکمیلی یا محیط خارجی
  • چکش تجهیز شده
  • سیستم دریافت داده(DAS)
  • بسته نرم افزار کنترل و آنالیز اطلاعات برای:

  o       جمع آوری داده برای DAS

  o       وارد کردن پارامتر های ازمون به جهت یک روش آزمایشی

  o       کنترل دستگاه      

  o       انجام محاسبات     

  o       آنالیز داده ها

                     

  Instron – CEAST 9050, دستگاه آزمون برخورد آونگ موتوردار

  انواع آزمون

  • Charpy
  • IZOD
  • برخورد کششی     
  • Dynstat
  • لوله ها

  کاربردهای رایج

  • کنترل کیفی
  • صلاحیت مواد اولیه
  • آنالیز دمای انتقال
  • مقاومت برخورد تیغ اصلاح

  انواع کاربر

  • توسه دهنده محصولات
  • کنترل کیفی
  • سرویس های ازمایشی
  • تحقیقات
  • آموزش

  استاندارهای استفاده شده

  • ISO 179
  • ISO 180
  • ISO 8256
  • ISO 9854
  • ISO 7628
  • ASTM D256
  • ASTM D6110
  • ASTM D1822
  • DIN 53453
  • DIN 53753