• آزمون حرارتی

  آزمون حرارتی شامل اندازه گیری HDT (دمای انحراف حرارتی) و یا نقطه نرم شدن VICAT می شود. آزمون HDT یک تست خمش 3 تکیه گاهی بوده و آزمون VICAT تست بار نقطه ای است. این آزمون دمایی را اندازه گیری می کند که نمونه دارای انحراف می شود (HDT) یا تا یک فاصله معین حرکت می کند (VICAT).

  آزمون حرارتی

  آزمون حرارتی شامل اندازه گیری HDT (دمای انحراف حرارتی) و یا نقطه نرم شدن VICAT می شود. آزمون HDT یک تست خمش 3 تکیه گاهی بوده و آزمون VICAT تست بار نقطه ای است. این آزمون دمایی را اندازه گیری می کند که نمونه دارای انحراف می شود (HDT) یا تا یک فاصله معین حرکت می کند (VICAT).

   

  Instron – CEAST HV500           

  آزمون پودر Aloxide برای HDT/VICAT

  Instron – CEAST HV6

  آزمون حمام روغن HDT/VICAT                   

  سیستم آزمون شامل:

  • یک حمام دارای واسطه حرارتی؛ این واسطه ممکن است روغن سیلیکون یا پودر Aloxide باشد
  • جایگاه های آزمون تنظیم شده برای آزمون HDT یا VICAT
  • LVDT برای اندازه گیری انحراف جایگاه های آزمون
  • بسته نرم افزار کنترل و آنالیز اطلاعات برای:

  o       وارد کردن پارامتر های آزمون به جهت یک روش آزمایشی

  o       انجام محاسبات     

  o       آنالیز داده ها

  انواع آزمون

  • HDT – دمای انحراف حرارتی
  • VST – دمای نرم شدن VICAT

  کاربردهای رایج

  • جایگزینی آلیاژهای فلزی با پلاستیک
  • اثر بهبود دهنگی فیبر روی ویژگی های حرارتی- مکانیکی

  مرحله چرخه عمر

  • مواد خام

  انواع کاربر

  • توسعه دهنده های محصولات
  • کنترل کیفی
  • سرویس های آزمایشی
  • تحقیقات
  • آموزش

   

  استانداردهای مورد استفاده

  • ISO 75
  • ISO 306
  • ASTM D648
  • ASTM D1525