• وینیل استرها

  کاربرد : مخازن شیمیایی، مجراها، لوله ها، تجهیزات شکل دهی (به خصوص در محیط های خورنده شیمیایی).

  وینیل استرها

  کاربردها:

  مخازن شیمیایی، مجراها، لوله ها، تجهیزات شکل دهی (به خصوص در محیط های خورنده شیمیایی).

  ویژگی ها:

  صلب، نیمه شفاف، مقاومت خوردگی خوب، ویسکزیته پایین.