• آلیلیک ها DAP،DAIP،ADC

  کاربرد :روکش های نوری، محافظ صورت، عایق برای قال های فلزی، قطعات الکتریکی با اهمیت و دارای اطمینان بالا برای عملکرد طولانی مدت (برای مثال رادیوم ها، اتصال ها، قطع کننده مدار، کلید).

  آلیلیک ها DAP،DAIP،ADC

  کاربردها:

  روکش های نوری، محافظ صورت، عایق برای قال های فلزی، قطعات الکتریکی با اهمیت و دارای اطمینان بالا برای عملکرد طولانی مدت (برای مثال رادیوم ها، اتصال ها، قطع کننده مدار، کلید).

  ویژگی ها:

  سخت، شفاف، مقاومت سایشی، عایق الکتریکی خوب 0حتی در شرایط مرطوب)، خواص شیمیایی/الکتریکی و پایداری ابعادی خوب.