• آلکیدها AMC

  کاربرد : درپوش های توزیع کننده های خودرو، قطع کننده مدار، چرخ دنده کلید، محفظه های رنگی لواز خانگی.

  آلکیدها AMC

  کاربردها:

  درپوش های توزیع کننده های خودرو، قطع کننده مدار، چرخ دنده کلید، محفظه های رنگی لواز خانگی.

  ویژگی ها:

  صلب، سخت، مقاوم حرارتی، مقاومت قوس جرقه و تخریب الکتریکی (treacking) خوب، پایداری ابعادی خوب در زمان طولانی، مقاومت در برابر قارچ، پایداری رنگ خوب.