• اپوکسیدها EP

  کاربرد: صلب، شفاف، بسیار سخت، مقاومت شیمیایی، خواص چسبندگی خوب، پخت کم، انقباض پایین.

  اپوکسیدها EP

  ویژگی ها:

  صلب، شفاف، بسیار سخت، مقاومت شیمیایی، خواص چسبندگی خوب، پخت کم، انقباض پایین.

  کاربردها:

  چسب ها، روکش ها، کپسول ها، قطعات الکتریکی، باتری قلب، کاربردهای هوا فضایی.