• تبدیل پروپان به پروپیلن ( PDH )

  تبدیل پروپان به پروپیلن ( PDH  )

  مجری : شرکت پتروشیمی سلمان فارسی ( سهامی خاص )

  مجل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 75 / 16 هکتار

  مالکیت :

  •  پتروشیمی مارون 40 % ،
  • نوید زر شیمی 20 % ،
  • پتروشیمی رجال 20 % ،
  • ظرفی مصور 10 % 
  • صادر فر 10 %

  زمان شروع : سال 1389

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال 1396

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  پروپیلن

  450

  450

   

  خوراک

  نام

  هزار تن / اسمی

  محل تامین

  پروپان

  560

  پتروشیمی بندر امام

   

   کاربرد محصولات : تامین خوراک واحد های تولید پلی پروپیلن ، فنل ، اکریلونیتریل و ...

  لیسانس و مهندسی اصولی : UHDE

  پیمانکار مهندسی و تدارکات : اوده و پیدک

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 9 /9 %