• آمونیاک و اوره هشتم

  مجری :  شرکت شیمیایی لاوان  ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  85 / 24 هکتار

  مالکیت :

  • ساب فرتیلایزر 8 / 54 % ،
  • پتروفرهنگ 20 % ،
  • پتروشیمی شازند 20 %  ،
  • سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 5 % ،
  • سایر 2 /0 %

  زمان شروع : سال  1393

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  680

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1150

   

  خوراک 

  نام

  میلیون متر مکعب / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  670

  نفت وگاز پارس جنوبی

   

  کاربرد محصولات : مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی  

  لیسانس  : شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و هدکو

  پیمانکار مهندسی  اصولی ، تفصیلی و تدارکات : همپا

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  1 /2 %