• آمونیاک و اوره سیزدهم

  مجری :  شرکت کود شیمیایی اوره هرمز  ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  45 / 24 هکتار

  مالکیت :

  • پتروشیمی بین الملل 99 % ،
  • شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 1 %

  زمان شروع : سال  1393

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  680

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1755

   

  خوراک

  نام

  میلیون نرمال متر مکعب / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  670

  نفت وگ از پارس جنوبی

   

  کاربرد محصولات: مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  پیمانکار مهندسی اصولی ، تفصیلی و خدمات خرید : پیدک

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  4 / 5 %