• الفین سیزدهم

    مجری :  شرکت پتروشیمی ایلام ( سهامی خاص )

    محل اجرا :  ایلام

    مساحت :  122 هکتار

    مالکیت :

    • گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 58 / 43 % ،
    • سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 17 %،
    • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 17 % ،
    • پتروشیمی مارون 75 /6 % ،
    • بازرگانی پتروشیمی 07 / 5 % ،
    • سایر سهامداران 60 / 10 %

    زمان شروع : سال  1386

    پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

    تولیدات ( هزار تن / سال ) 

    نام محصول

    ظرفیت اسمی

    قابل فروش

     اتیلن

    458

    153

    پروپیلن

    124

    120

    بنزین پیرولیز

    132

    132

    سوخت مایع

    33

    33

    برش C4

    75

    -

    جمع

    822

    438

     

    خوراک

    نام

    هزار تن / سال

    محل تامین

    اتان

    233

    پالایشگاه گاز ایلام

    برش سه کربنه و سنگین تر

    328

    پالایشگاه کاز ایلام

    برش پنج کربنه و سنگین تر

    391

    پالایشگاه گاز ایلام

     

    کاربرد محصولات: ماده اولیه تولید پیل الفین ها ، اتیل گلایکول ها

    لیسانس: استون و وبیستر ( الفین ) ، Axens ( گوگرد زدایی )

    پیمانکار EPCC  :  بینا / استیم / نارگان ( الفین ) ، نور هان صنایع ( یوتیلیتی و آفسایت ) ، تهران سمع اندیش ( فر آب ( Power & Steam ) ، گسترش خدمات صنعتی ایران ( ایستگاه تقلیل فشار گاز ) ، دلواز افزار ( گوگرد زدایی )

    پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 7 / 55 %