• آمونیاک و اوره زنجان ( آمونیاک و اوره دهم )

  مجری :  شرکت صنایع پتروشیمی  زنجان ( سهامی عام )

  محل اجرا :  شهرستان ایجرود

  مساحت :  200 هکتار

  مالکیت :

  • بانک صادرات 66 / 15 % ،
  • سرمایه گذاری توسعه اعتماد 7 5 ،
  • سرمایه گذاری دانایان پارس 11 / 7 5 ،
  • سایر سهامداران 23 / 70 % ( شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است )

  زمان شروع : سال  1386

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  680

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1150

   

  خوراک

  نام

  میلیون متر مکعب   / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  850

  شرکت ملی گاز ایران

   

  کاربرد محصولات : مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  لیسانس  : آمونیاکازاله ( آمونیاک ) ، استامی کربن ( اوره )

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات و ساختمان و نصب ( EPCC  )  :  شرکت همپا

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 2 / 22 %