• آمونیاک و اوره لردگان ( آمونیاک و اوره یازدهم )

  مجری :  شرکت کود شیمیایی اوره لردگان ( سهامی عام )

  محل اجرا :  استان چهار محال و بختیاری – شهرستان لردگان

   مساحت :  100 هکتار

  مالکیت :

  • پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 9 / 48 % ،
  • سرمایه گذاری بانک صادرات 9 /11 % ،
  • مدبران اقتصاد 16 % ،
  • سایر سهامداران 2 / 11 % ( شرکت فرا بورس ایران درج گردیده است )

  زمان شروع : سال  1386

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  80

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1150

   

  خوراک

  نام

  میلیون متر مکعب   / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  1000

  شرکت ملی گاز ایران

   

  کاربرد محصولات : مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  لیسانس  : آمویناکازاله ( آمونیاک )  استامی کرنب ( اوره )

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات و ساختمان و نصب ( EPCC )   :  شرکت همپا

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  5 / 32 %