• آمونیاک و اوره دوازدهم

  مجری :  شرکت صنایع پتروشیمی گلستان ( سهامی عام )

  محل اجرا :  استان گلستان – شهرستان آق قلا

  مساحت :  300 هکتار

  مالکیت :

  • بانک صادرات 77 / 12 % ،
  • پترودشت گلستان 2 / 11 % ،
  • کام یاب کام گلستان 7 % ، 
  • سایر سهامداران 69 % ( شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است )

  زمان شروع : سال  1389

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  680

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1150

   

  خوراک

  نام

  میلیون متر مکعب   / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  967

  شرکت ملی گاز ایران

   

  کاربرد محصولات :  مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  لیسانس : آمونیاکازاله ( آمونیاک ) ، استامی کربن ( اوره )

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات و ساختمان و نصب ( EPCC )  : شرکت همپا

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  3 / 15 %