• پتروشیمی بوعلی سینا

  مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 36 هکتار

  سال تأسیس : 1377

  مالکیت :

  • شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 70%
  • شرکت کارگزاری سهام عدالت 30%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  بنزن

  179

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1383

  پارازیلین

  400

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1383

  ارتوزایلین

  30

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1383

  برش سبک نفتا

  350

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1382

  رافینیت

  199

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1382

  گاز مایع

  39

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1382

  برش پنتان

  21

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1382

  برش سنگین نفتا

  488

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1382

  برش سنگین بنزین پیرولیز

  11

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1382

  آروماتیک های سنگین

  23

  میعانات گازی، بنزین پیرولیز

  AXENS, UHDE, SINOPEC

  1383

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  محصول پارازیلین جهت تولید اسید ترفتالیک یا دی متیل ترفتالیک و همچنین به عنوان مواد میانی در تولید پلی استر و فیبر استفاده می شود.

  محصول بنزن جهت تولید استایرن، دودسیل بنزن برای شوینده ها، سیکلوهگزان (برای تولید نایلون)، فنل و نیتروبنزن (برای تولید آنیلین) و حلال ها استفاده می شود.

  محصول ارتوزایلین برای ساخت نرم کننده ها و داروها، سموم دفع آفات، رنگ و ایدریدفتالیک به کار می رود.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  میعانات گازی

  718/1

  مناطق نفت خیز جنوب (پازنان)

  بنزین پیرولیز

  139

  پتروشیمی امیرکبیر

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001 ، ISO 17025/2009