• پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 6/8 هکتار

  سال تأسیس : 1380

  مالکیت : بخش خصوصی 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  فرمالین

  66

  متانول

  Wonjin کره جنوبی

  1385

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  متانول

  30

  پتروشیمی فن آوران

  کاربردهای اصلی محصولات

  در صنایع پزشکی و چسب سازی، تهیه رزین های فرمالدئید