• کلیات حمل و نقل

  تعریف حمل و نقل

  عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.

  فرایند حمل و نفل:

  1. تصمیم راجب طرف مسئول ( خریدار یا فروشنده ؟)
  2. تحویل به شرکت حمل و صدور بارنامه
  3. شروع حمل و صدور اعلامه حمل ( Shiping Advice )
  4. رسیدن کالا به مقصد و صدور اعلامه ورود ( Arrival Notice )
  5. مراجعه به شرکت حمل و دریافت ترخصیه