• اسناد و مدارک حمل و نقل

  اسناد حمل (Shipment Document)


  اسناد و مدارک حمل و نقل

  1 بیمه نامه

  2 بارنامه (B/L)

  3. لیست عدل بندی ( Packing List )

  این لیست توسط فروشنده صادر می شود .ولی بهتر است تا چارجوبی را به فروشنده بدهیم تا بر اساس آن برای ما لیست را بفرستد.

  شماره ردیفشماره کانتینرشرح کالاتعدادکالاتعداد دسته های کالاوزن ناخالص هر قلم کالاوزن خالصابعاد و حجم کالاکشور سازنده هر قلمملاحظات 
  1                  
  2                  

   

   4. سیاهه بازرگانی ( Commercial Invoice )

  گواهی است که توسط فروشنده صادر می شود.

   

   5. گواهی مبدا ( Certificate of Origine)

  گواهی که توسط اتاق بازرگانی کشور فروشنده صادر می شود.

   6. گواهی بازرسی (Inspection Certificate)

  گواهی که توسط شرکت بازرسی صادر می شود