• فورواردر و کریر

  شرکت حمل و نقل بین المللی

  عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام فعالیت حمل و نقل بین المللی شامل فعالیت های فورواردی و کریری و تواماً تشکیل خواهد شد.

  فعالیت فورواردی

  عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طرق مختلف زمینی ، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. 

  فعالیت کریری

  فعالیت کریری: عبارتست از تصدی بلافاصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.